ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
van Maxfurn BV, gevestigd te Uden , Koperslagerstraat 11
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [2320438 ].


Artikel I: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Maxfurn.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel II: Prijzen
1. Tenzij anders vermeld zijn Maxfurns prijzen:
a. Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
b. Exclusief de kosten van vervoer en verzekering;
c. vermeld in euro’s.

Artikel III: Offertes en aanvaarding van orders
1. Alle overeenkomsten worden door Maxfurn aangegaan onder het voorbehoud dat haar kredietverzekeraar voor de wederpartij een toereikende kredietlimiet afgeeft.
De kredietverzekeraar van Maxfurn beoordeelt de kredietwaardigheid van de klant. Indien deze een kredietverzekering weigert of de dekking van een afgesloten kredietverzekeing beperkt of intrekt, heeft Maxfurn het recht om extra, door
Maxfurn te bepalen, zekerheden van de klant te vragen.
2. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van
de artikelen, verplichten Maxfurn niet tot enige vergoeding en geven de wederpartij niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren of de overeenkomst te ontbinden.
3. Voor orders met een factuurbedrag van minder dan € 1.000,- zal Maxfurn in verband met de hogere kosten aan de wederpartij een vergoeding mogen berekenen van € 80,-. Bij bestellingen niet via de portal is Maxfurn gerechtigd om €
15,- administratiekosten per order in rekening te brengen.

Artikel IV: Eigendomsvoorbehoud
Geleverde zaken, ook die welke door de wederpartij reeds zijn betaald, blijven eigendom van de Maxfurn zolang Maxfurn enig bedrag, op welke grond dan ook, van de wederpartij te vorderden heeft.


Artikel V: Levertijd
1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Maxfurn verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die zij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht de Maxfurn niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. Maxfurn accepteert eventuele boeteclausules van de wederpartij in  verband met geringe overschrijding van de levertijd niet.
2. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt Maxfurn een nadere redelijke termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met eenmaximum van twee maanden. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
3. Door het sluiten van de overeenkomst verleent de wederpartij nu reeds voor alsdan toestemming aan Maxfurn om het gekochte in gedeelten te leveren. Deze gedeelten
kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.
4. Wanneer de wederpartij weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende wacht- en
vrachtkosten, kosten van opslag en administratiekosten voor zijn rekening.


Artikel VI: Reclames
1. De wederpartij dient de zaken onmiddellijk na ontvangst te controleren op zichtbare gebreken.
2. De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen vijf werkdagen vanaf de dag van ontvangst schriftelijk aan Maxfurn te melden onder meezending van een
duidelijke beschrijving en foto’s, op straffe van verval van alle rechten.


Artikel VII: Garantie
Maxfurn garandeert dat de door haar geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden en geschikt zijn voor normaal, huiselijk gebruik. Gebreken worden binnen twee jaar na aflevering kosteloos hersteld. De CBW-voorwaarden worden
hiervoor gehanteerd.


Artikel VIII: Beperking van de aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van Maxfurn en van haar werknemers en hulppersonen voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, is uitgesloten.
2. Maxfurn is evenmin aansprakelijk voor schade die bij uitvoering van de  overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
3. In ieder geval zal de eventuele aansprakelijkheid van Maxfurn beperkt zijn tot ten hoogste het netto factuurbedrag van de betreffende levering.


Artikel IX: Overmacht
1. In geval van overmacht heeft Maxfurn het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Maxfurn daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
2. De partij die meent in overmacht te verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.


Artikel X: Betalingen
1. Alle betalingen dienen netto-contant, zonder verrekening of korting binnen 8 werkdagen na de factuurdatum door Maxfurn te zijn ontvangen. 

2. In afwijking van artikel 6:43 van het Burgerlijk Wetboek is het uitsluitend aan Maxfurn betalingen van de wederpartij toe te rekenen aan openstaande posten,
rente en kosten. Maxfurn is gerechtigd geen acht te slaan op door de wederpartij gebezigde betalingskenmerken.


Artikel XI: Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van Maxfurn.
2. De rechtsverhouding tussen Maxfurn en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Uden, 21 april 2021