Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Maxfurn B.V., 
Class Furn B.V. en Fonkel Meubelmarketing B.V.,
allen gevestigd te Uden , Koperslagerstraat 11, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant.
06-06-2019


Artikel I: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verkoper: Maxfurn B.V. en/of Class Furn B.V. en/of Fonkel Meubelmarketing B.V., allen gevestigd te Uden aan de Koperslagerstraat nummer 11 en/of een combinatie van voornoemde partijen;
2. Koper: alle (rechts)personen – waaronder begrepen diens rechtsopvolgers, vertegenwoordigers en gemachtigden – die aan verkoper de opdracht geven tot levering van goederen, danwel daartoe een offerte vragen;
3. Partijen: verkoper en koper gezamenlijk. 

Artikel II: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
1. alle overeenkomsten die verkoper met koper sluit;
2. alle offertes die verkoper aan koper uitbrengt;
3. al het meerwerk, waaronder in deze wordt verstaan al hetgeen tijdens de uitvoering van een met een koper gesloten overeenkomst boven het aanvankelijk overeengekomene wordt geleverd of uitgevoerd.
4. indien de koper algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door verkoper niet geaccepteerd. 
5. indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.

Artikel III: Prijzen

1. Tenzij anders vermeld zijn verkopers prijzen:

2. In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is verkoper gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat de reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. 

Artikel IV: Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
2. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de artikelen, verplichten de verkoper niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren. 
3. Door de verkoper verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven zijn eigendom en dienen op eerste verzoek onverwijld te worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de wederpartij de waarde ervan is verschuldigd.

Artikel V: Publiciteitsexclusiviteit

1. Verkoper kan publiciteitsexclusiviteit met betrekking tot nieuwe zaken met koper overeenkomen. Verkoper zal dan niet een dergelijke overeenkomst met derden-kopers sluiten. Verkoper kan echter geen garantie bieden dat derden niet zullen adverteren met betrekking tot diezelfde zaken. Indien koper constateert dat derden ook adverteren met betrekking tot genoemde zaken, zal koper hierover zelf in contact met deze derden treden en hier verkoper niet op aanspreken.
2. De namen die verkoper aan meubelen geeft zijn veelal geen beschermde merken. Het gebruikdoor koper van deze namen geschiedt voor eigen risico.

Artikel VI: Aanvaarding van orders

1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informatie blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is.
2. Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door de verkoper schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat de verkoper te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het derde lid omschreven recht.
3. Indien een koper tegenover verkoper in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is de verkoper te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de koper te eisen dat hij voldoende zekerheid stelt dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. 
4. Orders door vertegenwoordigers opgenomen, zijn voor koper en verkoper bindend, met dien verstande, dat de verkoper het recht heeft, binnen 15 werkdagen aan de koper schriftelijk te kennen te geven, dat hij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden, waarvan die vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de order als geannuleerd geldt, tenzij koper en verkoper alsnog overeenstemming bereiken.
5. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de koper zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van de verkoper, behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel IX.
6. Indien de verkoper een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de koper schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de koper gewenste, dan dient de verkoper uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijking te wijzen. Indien de koper hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.
7. Indien een door de verkoper onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal de verkoper, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen, onverminderd het recht vergoeding van de schade ten gevolge van de annulering te vorderen. 
8. Voor orders met een factuurbedrag van minder dan € 1.000,- zal de verkoper in verband met de hogere kosten aan de koper een vergoeding kunnen berekenen van € 80,-. Bij bestellingen niet via de portal is verkoper gerechtigd om € 15,- administratiekosten per order in rekening te brengen.
9. Indien een koper een houten meubel wenst te doen uitvoeren in een houtkleur welke afwijkt van de standaardkleur of –kleuren, welke door de verkoper worden gevoerd, dan zal de verkoper, indien hij tot levering in de door de verkoper gewenste uitvoering besluit, voor deze afwijkende uitvoering een redelijke extra vergoeding mogen bedingen.
10. Indien een overeenkomst van koop en verkoop tot stand komt naar aanleiding van een bezoek, dat door de particuliere klant van de koper aan de toonkamer van de verkoper wordt gebracht, dan zal de verkoper voor het verrichten van deze dienst aan de koper een vergoeding mogen berekenen te hoogte van 10% van de verkoopprijs aan particulier, exclusief omzetbelasting.
11. Indien de verkoper besluit de door de koper bestelde meubelen op diens verzoek te bekleden met een door de koper te verstrekken bekledingsmateriaal (zogenaamde eigen stof), dan wel met een 
bekledingsmateriaal, dat door de verkoper niet in voorraad wordt gehouden maar waarvan hij wel stofstalen beschikbaar heeft (zogenaamde commissiestof), dan vindt de overeenkomst van koop en verkoop plaats onder de volgende voorwaarden:
a. Eigen stof moet door de koper franco aan de verkoper worden geleverd.
b. Opgave door de koper van stof voor bestelling bij een grossier wordt niet door de verkoper aanvaard, tenzij dezelfde stof ook door de verkoper in commissie wordt gehouden.
c. De koper dient de eigen stofcoupon te voorzien van een label met zijn naam en adres, het ordernummer en het artikelnummer.
d. Indien de koper aan de verwerking van door hem verstrekte eigen stof bijzondere eisen stelt wat draadrichting of dessin betreft, zonder dat hij duidelijke verwerkingsvoorschriften verschaft, dan aanvaard de verkoper voor de gevolgen hiervan geen aansprakelijkheid.
e. Restanten van geleverde eigen stof kunnen nimmer worden teruggevorderd of voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
f. Voor moeilijk te bewerken eigen stof (zeer losgeweven stof, op patroon te bewerken dessin e.d.), leder en kunstleder op textielbasis, alsmede voor stoffering in twee kleuren zal, indien het stofferen met hogere verwerkingskosten gepaard gaat, dit extra stoffeerloon aan de koper in rekening worden gebracht, nadat hem zulks is medegedeeld en hij van zijn instemming heeft doen blijken.
g. Voor meubelen, die met eigen stof of commissiestof worden bekleed, gaat de levertijd eerst in na ontvangst van de stof.

Artikel VII: Verzending en levering

1. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van de verkoper of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers aan het magazijn van de koper. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van de verkoper.
2. In alle andere gevallen is de levering voltooid, zodra de zaken aan het spoorwegstation of de laadplaats van een ander openbaar vervoermiddel, gelegen het dichtst nabij de fabriek of de magazijnen van de verkoper, zijn afgegeven. In deze gevallen reizen de zaken steeds voor risico van de koper, zelfs wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken, waaronder mede te rekenen is de door derden geëiste verklaring “onvoldoende verpakt”, tenzij de koper terstond na de ontvangst bij de vervoerder heeft gereclameerd. Tenzij de zaken door de koper aan het magazijn van de verkoper worden afgehaald, reizen zij met een ter plaatse gebruikelijk vervoermiddel maar keuze van de verkoper. Verlangt de koper een andere wijze van vervoer,  dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening.
3. Alle zaken worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.
4. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, kosten van opslag en administratiekosten voor zijn rekening.

Artikel VIII: Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de koper niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor:
- door de verkoper aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of
- krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede
- ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. 
Ter zake van deze zaken verkrijgt verkoper tevens het (mede)eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van verkoper verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze. Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
2. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden. 
3. De verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden. 
4. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel XIV lid 6.
5. Koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen. 
6. In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde. 
7. Subrogatie in de vordering door een overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in lid 5 en 6 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

Artikel IX: Levertijd

1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. De verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht de verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Verkoper accepteert eventuele boeteclausules van kopers in verband met geringe overschrijding van de levertijd niet.
2. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt de verkoper een nadere redelijke termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk 
aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van twee maanden. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. 
3. Door het sluiten van de overeenkomst verleent de koper nu reeds voor alsdan toestemming om het gekochte in gedeelten te leveren. Deze gedeelten kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. 

Artikel X: Reclames

1. Koper dient de zaken onmiddellijk na ontvangst te controleren op zichtbare gebreken.
2. Alle door koper beweerde rechten op de verkoper wegens tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van verkoper of andere gebreken in de door verkoper geleverde zaken dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, te worden ingeroepen binnen een week nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van koper vervallen. De rechten van koper vervallen eveneens wanneer de koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zelf een (vermeend) gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
3. Indien een koper tijdig gereclameerd heeft, wordt de desbetreffende betalingstermijn verlengd – indien deze nog niet was overschreden – totdat het geschil is geregeld, of indien dat niet mogelijk is, totdat er vonnis is gewezen. 
4. In geval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door de koper slechts geretourneerd worden nadat de verkoper zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien verkoper niet binnen tien werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe van koper reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan. In geval verkoper zich niet akkoord verklaart dient hij zijn weigering te beargumenteren. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der factuurbedragen onverlet, hoewel de daaruit de voortvloeiende kosten voor rekening van de koper zijn. 

Artikel XI: Garantie

1. De verkoper verleent voor de door hem geleverde meubelen, te rekenen vanaf de dag van de facturering aan de koper, jegens de koper en de eerste gebruiker garantie voor zover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende procedure:
- binnen een termijn van twee jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van de verkoper;
de hiervoor genoemde termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden, indien de ingebruikneming van het meubel heeft plaatsgevonden na de factuurdatum. 
2. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die 
onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg. 

Artikel XII: Beperking van de aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper en van haar personeel voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken danwel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Verkoper is evenmin aansprakelijk voor schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
2. Door het enkel in ontvangst nemen van de goederen door of namens koper is verkoper gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de koper en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of schade is ontstaan ten gevolge van fabricage en/of samenstellingsfouten, danwel door andere oorzaken, daaronder begrepen fouten van door verkoper te werk gesteld of ter beschikking gesteld personeel. 
3. In ieder geval zal de eventuele aansprakelijkheid van verkoper beperkt zijn tot ten hoogste het netto factuurbedrag dat met de betreffende individuele transacties gemoeid is. 

Artikel XIII: Overmacht

1. In geval van overmacht heeft de verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat de verkoper daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van de verkoper kan worden verlangd. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, brand, transport moeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen, werkstakingen bij verkoper, blokkades, in- en uitvoerverboden, gehele of gedeeltelijke inbeslagname of opvordering van voorraden bij verkoper of bij zijn toeleveringsbedrijven door burgerlijke of militaire overheid, gebrek aan vervoersruimte, niet of niet tijdige levering door de toeleveranciers van verkoper, machinestoring, vernielingen en andere stagnaties in verkopers bedrijf of de toeleveringsbedrijven, alsmede een zogenaamde schaarste al dan niet als gevolg van prijsstijgingen van de goederen en overheidsmaatregelen, respectievelijk orders, waardoor levering geheel of tijdelijk onmogelijk danwel bemoeilijkt wordt. 
3. Indien naar het oordeel van verkoper de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voor doet. Is naar het oordeel van verkoper de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 
4. Indien verkoper bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan, is verkoper gerechtigd de reeds geleverde zaken te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. 

Artikel XIV: Betalingen

1. Alle betalingen dienen netto-contant, zonder enige verrekening, binnen 8 werkdagen na de factuurdatum door de verkoper te zijn ontvangen. In geval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum. 
2. Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen een maand verrekend. 
3. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10% per jaar. 
4. De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch de verkoper zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen. 
5. In geval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surseance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken van de koper, heeft de verkoper het recht de overeenkomst, of dat gedeelte ervan dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies dat door een en ander voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering welke de verkoper ten laste van de koper heeft ineens en terstond opeisbaar. 
6. De koper is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen door koper van enige verplichting jegens de verkoper, ongeacht de in lid 3 van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 50,00.
7. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn onder de in lid 6 bedoelde kosten begrepen porti van brieven van aanmaning, de kosten in rekening gebracht door hen die door de verkoper met de invordering worden belast, enzovoort. 
8. Alle door koper verrichtte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door verkoper gemaakte incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. 

Artikel XV: Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van de verkoper zulks tenzij de wet afwijking van de bevoegde rechter niet toestaat. 
2. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel XVI: Wijziging en aanvulling van deze voorwaarden

1. Verkoper heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 
2. Wijzigingen en/of aanvulling hebben geen terugwerkende kracht.

DEALER WORDEN?

Bent u retailer en wilt u graag dealer worden van Maxfurn en daardoor onze volledige en nieuwste collectie zien? Neem dan contact met ons op.

Contact